Metropolia Krakowska

Inteligentne zarządzanie

Szacowana wartość wiązki projektów: 250 mln zł

logo partnera

Dziedzina INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE obejmuje całość zagadnień dotyczących zarządzania (w tym strategicznego) i współpracy w obszarze metropolitalnym, współpracy z otoczeniem oraz budowania wizerunku, partycypacji społecznej, e-administracji, otwartych danych oraz wzmacniania kadr metropolitalnych.

Inteligentne zarządzanie jest dziedziną przekrojową, mającą wiele punktów stycznych i działań przenikających się z pozostałymi dziedzinami, dla których stanowi swoistą klamrę.

To w jaki sposób modelowane i wdrażane są usługi publiczne w dziedzinach współpracy metropolitalnej, determinowane jest wyborem konkretnych polityk, mechanizmów i narzędzi. Dlatego też, kluczowe dla dalszego rozwoju Metropolii Krakowskiej jest wypracowanie wspólnego modelu wdrażania działań (zasad, mechanizmów, narzędzi). Elementem tego zadania jest wypracowanie kanałów współpracy ponadlokalnej oraz wdrażanie strategii komunikacji celem upowszechniania idei integracji metropolitalnej.

Niezwykle istotnym wyzwaniem będzie integracja danych w całej Metropolii Krakowskiej, celem stworzenia przekrojowego, jednolitego systemu bazodanowego pozwalającego na modelowanie systemu świadczenia usług. Odpowiednio zagregowanie i przetworzone, precyzyjne dane pozwalają na prowadzenie polityki opartej na dowodach, który to paradygmat ma być realizowany na terenie Metropolii Krakowskiej.

Równie ważne dla sprawnego i efektywnego współdziałania administracji samorządowej będzie także podnoszenie atrakcyjności urzędów jako miejsc pracy i poprawa warunków dla doskonalenia kadr administracji publicznej. Idąc z duchem czasu i zmian jakie przynosi, ważne będzie także rozwijanie usług publicznych świadczonych zdalnie.

Ambicją Metropolii Krakowskiej powinno być ponadto ciągłe podnoszenie jakości procesów partycypacyjnych. Kluczowe w nowoczesnej demokracji jest stymulowanie i wykorzystanie rosnącej świadomości obywatelskiej i aktywności społeczności lokalnych na rzecz ich partycypacji, zarówno w procesach decyzyjnych jak i aktywnego udziału w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Tym samym, potrzebne jest budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności mieszkańców za jakość życia na terenie Metropolii Krakowskiej.

Plany działań

 • 1.1. Strategia komunikacji Metropolii Krakowskiej
 • 1.2 Utworzenie Obserwatorium metropolitalnego oraz rozwój Banku Informacji o Mieście i Metropolii.
 • 1.3 Plan rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie cyfryzacji i e-usług publicznych.
 • 1.4 Plan rozwoju współpracy Metropolii Krakowskiej z otoczeniem zewnętrznym, w tym z gminami MOF, oraz kreowania jej wizerunku.
 • 1.5 Plan rozwoju i doskonalenia kadr Metropolii Krakowskiej.
 • 1.6 Plan wspierania procesów partycypacyjnych w gminach Metropolii Krakowskiej.
 • 1.7 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - dokument przekrojowy dla dziedzin wybranych w toku negocjacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

  Projekty

  Informacje dotyczące naszych projektów