Metropolia Krakowska

Edukacja

Szacowana wartość wiązki projektów: 605 mln zł

logo partnera

Dziedzina EDUKACJA obejmuje kategorie: współpraca i twórcze relacje pracowników oświaty, atrakcyjna oferta edukacyjna, kompetencje kluczowe, poprawa wizerunku kształcenia technicznego i branżowego, edukacja dorosłych oraz rozwój infrastruktury oświaty.

Edukacja w Metropolii Krakowskiej sprzyjająca skutecznej, włączającej edukacji, opartej na twórczych relacjach wymaga stworzenia sieci inspiracji i wymiany wiedzy między pracownikami oświaty na poziomie ponadlokalnym, w tym nauczycieli, dyrektorów szkół czy pracowników gminnych zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół.

Kolejnym wyzwaniem jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie dokształcania i motywowania nauczycieli, po to by  dostarczyć najmłodszym mieszkańcom Metropolii Krakowskiej opieki i nauki na najwyższym poziomie.

Do równie istotnych działań należy poprawa atrakcyjności oferty edukacyjnej, w tym podejmowanie działań na rzecz wzmacniania kompetencji i formowania postaw dzieci i młodzieży oraz poprawy wizerunku kształcenia technicznego i branżowego, a także wspieranie i wdrażanie działań w zakresie edukacji dorosłych, które będą budować postawę uczenia się przez całe życie.

Niezmiernie istotne będą również inwestycje w rozwój i doposażenie infrastruktury oświaty, w tym w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami, gdyż realizacja atrakcyjnej oferty edukacyjnej nie jest możliwa bez inwestycji w przyjazną i dostępną przestrzeń. Dodatkowo inwestycje traktować będą szkołę w szerszym kontekście nie tylko jako na budynek, w którym świadczona jest oferta edukacyjna, ale także jako centrum aktywności lokalnej społeczności.

Plany działań

  • Plan podnoszenia jakości kształcenia i zarządzania oświatą.

    Projekty

    Informacje dotyczące naszych projektów