Metropolia Krakowska

Cities@Heart: w kierunku zrównoważonego centrum miasta

Cities@Heart skupia dziesięć europejskich obszarów miejskich o różnorodnych profilach, ale ma jeden wspólny cel: osiągnięcie zrównoważonego i włączającego centrum miasta dla wszystkich użytkowników. Współpracując z lokalnymi interesariuszami i użytkownikami, Cities@Heart działa, aby opracować narzędzia, które wspierają szczęśliwe, zdrowe i harmonijne miejsca.

W trudnych czasach, jakich ostatnio doświadcza świat, kluczowe znaczenie ma przekrojowe podejmowanie decyzji oraz zapewnienie realizacji efektywnych i zintegrowanych działań w obszarach, których równowaga została zaburzona. Takim wyzwaniem jest dostrzegalny brak balansu pomiędzy różnymi funkcjami, jaki pełni centrum miasta oraz utrata jego atrakcyjności. Propozycja projektu Cities@Heart w ramach programu URBACT wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu poprzez wypracowanie wspólnych założeń i narzędzi umożliwiających podejmowanie strategicznych decyzji.

Niezależnie od wielkości i specyfiki danego miasta dostrzegalny jest brak balansu pomiędzy różnymi funkcjami, jakie pełni jego centrum. Wyzwanie stanowi duża liczba oraz różnorodność interesariuszy oraz ich oczekiwań.

Projekt Cities@Heart zakłada utworzenie wspólnej metodologii wspierającej:

  • proces decyzyjny oparty m.in. na gromadzeniu i analizie danych miejskich,
  • wdrażanie przekrojowych zrównoważonych polityk miejskich,
  • efektywność podejmowanych działań.

Cele:

  • wymiana dobrych praktyk i know-how między partnerami projektu

  • opracowanie zestawu narzędzi cyfrowych do zarządzania opartych na skutecznych KPI

  • opracowanie metodologii wspierającej proces decyzyjny oraz wdrażanie i płynność działania w ramach przekrojowych zrównoważonych polityk miejskich

Cities@Heart proponuje utworzenie w sieci miast różnej wielkości i o różnym pochodzeniu wspólnej metodologii dostosowanej do każdego terytorium, wspierającej proces decyzyjny, wdrażanie, efektywność i płynność działania w ramach przekrojowych zrównoważonych polityk miejskich. Cały proces opierać się będzie o podejście oddolne oraz gromadzenie i analizę faktów danych, łatwe do zrozumienia i wykorzystania. Wspólna metodologia zostanie stworzona wspólnie ze wszystkimi partnerami z całej sieci dwa główne tematy:

  1. Zarządzanie: nowe formy partnerstw wielostronnych, integrujących odpowiednich interesariuszy z sektora publicznego i prywatnego, a także od społeczeństwa obywatelskiego, organów, stowarzyszeń zajmujących się kulturą i dziedzictwem itp., w zależności od specyfiki każdego terytorium
  2. Narzędzie zarządzające, składające się z dopasowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla każdego obszaru. 

Projekt C@H opiera swoje działania o założenia koncepcji Zarządzania Centrum Miast (TCM, ang. Town Centre Management). TCM polega na zapewnieniu, że wszystkie funkcje miast odpowiadają potrzebom zarówno mieszkańców, jak i użytkowników poprzez odpowiednią strategię łączącą sektory: publiczny, prywatny oraz pozarządowy

Całkowita wartość projektu: 841 061,50 euro
Finansowanie ze środków UE: 619 257,95 euro

Dokumenty