Metropolia Krakowska

Kultura czasu wolnego

Szacowana wartość wiązki projektów: 550 mln zł

logo partnera

Dziedzina KULTURA CZASU WOLNEGO obejmuje kategorie: oferta czasu wolnego (kultura, sport i rekreacja) skierowana do różnych grup wiekowych i społeczność oraz zapewnienie dostępności wysokiej jakości infrastruktury czasu wolnego.

Najważniejsze wyzwania stojące przed Metropolią Krakowską w dziedzinie kultury czasu wolnego to stworzenie bogatej oferty (kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej) skierowanej do różnych grup wiekowych i społecznych, a także zadbanie o dostępność wysokiej jakości infrastruktury oraz miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego.

Aby oferta kulturalna odpowiadała na oczekiwania lokalnej społeczności, niezwykle ważne jest rozpoznanie potrzeb i stworzenie mapy preferencji odbiorców kultury zamieszkujących Metropolię Krakowską. Nie mniej istotne jest stworzenie zintegrowanego, ponadlokalnego informatora o wydarzeniach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych odbywających się w gminach.

Ambicją Metropolii Krakowskiej jest wykorzystanie kultury jako czynnika budowania kapitału społecznego oraz kształtowania świadomych odbiorców i współtwórców kultury, również poprzez otwarcie struktur i osób odpowiedzialnych za tworzenie oferty kulturalnej na oddolne  inicjatywy mieszkańców oraz wykorzystanie potencjału grup zaangażowanych w ten sektor.

Plany działań 

  • Plan działania w dziedzinie kultury czasu wolnego

    Projekty

    Informacje dotyczące naszych projektów