Metropolia Krakowska

Gospodarka

Szacowana wartość wiązki projektów: 385 mln zł

logo partnera

Dziedzina GOSPODARKA obejmuje kategorie: skuteczna współpraca międzysektorowa na linii: biznes-administracja-nauka, wysoka konkurencyjność i rozpoznawalna marka gospodarcza, promocja postaw przedsiębiorczych i innowacyjności, dostępność kadr do rynku pracy oraz kompleksowo zarządzane tereny inwestycyjne 

By Metropolia Krakowska stawała się coraz bardziej innowacyjna i konkurencyjna, konieczne jest rozwijanie jej marki gospodarczej. Jest to niezbędne do przyciągania najważniejszych zasobów, budowania sieci partnerstw z wiodącymi instytucjami otoczenia biznesu czy wzrostu rozpoznawalności marki. 

Głównymi wyzwaniami w ramach dziedziny są: stwarzanie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności dla mieszkańców i funkcjonujących tutaj firm, identyfikacja i wykorzystanie przewag konkurencyjnych oraz lokalnych potencjałów, specjalizacji i różnorodności gmin, tworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla nowych inwestorów i tworzenie rozwiązań do efektywnego zarządzania terenami inwestycyjnymi, którymi dysponują gminy.

Rozwijanie potencjału gospodarczego wymaga także dysponowania odpowiednimi zasobami kadr o adekwatnych do profilu gospodarczego kwalifikacjach i kompetencjach, dlatego ważnym wyzwaniem jest także podnoszenie jakości i dostępności kapitału ludzkiego. Równie istotna jest także stała identyfikacja deficytów na rynku pracy i dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców. Powyższe działania wymagają wielowymiarowej i wielopoziomowej współpracy  - przede wszystkim w tzw. złotym trójkącie: między samorządem, nauką a biznesem - a tworzenie klimatu do współpracy również jest jednym z priorytetów dziedziny.

Plany działań

  • Plan działania na lata 2022-2030 dotyczący rozwoju współpracy i inwestycji w zakresie rozwoju gospodarczego Metropolii Krakowskiej oraz rozwoju działań na rzecz adaptacji kadr do rynku pracy.

KMA4Business

https://kma4business.metropoliakrakowska.pl/

Projekty

Informacje dotyczące naszych projektów