Metropolia Krakowska

Europejska Wspólnota Praktyki w zakresie Partnerstwa (ECoPP)

Europejska Wspólnota Praktyki w zakresie Partnerstwa (ECoPP) na okres programowania 2021-2027, której członkiem jest Metropolia Krakowska to grupa ekspertów ustanowiona przez Komisję Europejską działająca w celu wymiany dobrych praktyk.

W skład Wspólnoty wchodzą instytucje zarządzające, a także inni przedstawiciele władz regionalnych/lokalnych i innych władz publicznych, partnerów gospodarczych, społecznych i społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i instytutów badawczych. Wspólnota rozpoczęła działalność 26 kwietnia 2022 r.

Zasada partnerstwa jest jedną z głównych zasad programowania i wdrażania polityki spójności, uznaną w ramach prawnych. Przepisy dotyczące partnerstwa zostały wzmocnione wraz z ustanowieniem Europejskiego Kodeksu Postępowania w sprawie Partnerstwa, który został przyjęty jako Rozporządzenie Delegowane Komisji nr 240/2014. Artykuł 18 tego rozporządzenia przewidywał utworzenie wspólnoty praktyk w zakresie partnerstwa w celu wymiany dobrych praktyk.

Cele:

 • 18

  artykuł Rozporządzenia KE

 • 150

  członków ECoPP

 • 6

  podgrup roboczych

Do zadań wspólnoty należy: 

 • ułatwianie wymiany doświadczeń w zakresie partnerstwa; 

 • poprawa skuteczności wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI);

 • stymulowanie budowanie potencjału; 

 • wymiana dobrych praktyk i innowacyjnych podejść; 

 • dokonywanie przeglądu stosowania i funkcjonowania Europejskiego kodeksu postępowania oraz przygotowuje propozycje jego ewentualnej aktualizacji. 

Główne działania ECoPP

ECoPP działa w ramach posiedzeń plenarnych odbywających się co najmniej raz w roku.

Główne działania ECoPP odbywają się w formie sześciu podgrup składających się z Instytucji Zarządzających i interesariuszy, co zapewnia większą elastyczność i zapewnia podejście oddolne w dyskusji.
Podgrupa 1: Komplementarność funduszy: synergie w podejściach partnerskich między różnymi programami i projektami UE, europejskimi regionami i poziomami sprawowania rządów
Podgrupa 2: Współtworzenie znaczącego partnerstwa: Partnerzy jako współtwórcy strategii, dokumentów, wymiany i mechanizmów informacji zwrotnej
Podgrupa 3: Wybór partnera: Zapewnienie przejrzystości, wyważenia i reprezentatywności procesu
Podgrupa 4: Budowanie zdolności interesariuszy: Budowanie zdolności interesariuszy do aktywnego uczestnictwa w programach i projektach partnerskich (w tym wsparcie z pomocy technicznej)
Podgrupa 5: Różne formy współpracy: Doświadczenia i spostrzeżenia z innych form współpracy, w tym dialogów społecznych i obywatelskich, partnerstw publiczno-prywatnych, sieci, konsorcjów itp.
Podgrupa 6: Facylitacja partnera: Ułatwianie lepszego zaangażowania interesariuszy w programy i projekty wdrożeniowe

Metropolia Krakowska jest członkiem podgrupy 6 zajmującej się tematem zwiększenia zaangażowania partnerów we współtworzenie dobrych rozwiązań regulujących wdrażanie funduszy EU. 

Cele działalności ECoPP:

• zapewnienie uwzględnienia wszystkich stosownych poglądów w procesie określania priorytetów finansowania i wdrażania najskuteczniejszych strategii inwestycyjnych;
• poprawa skuteczności wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI);
• zwiększenie zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowaną politykę Unii Europejskiej;
• zapewnienie przejrzystości procesów decyzyjnych;
• poszerzenie wiedzy, doświadczenia oraz spektrum poglądów na etapie projektowania i wdrażania strategii.

Dokumenty