Metropolia Krakowska

Mobilność

Szacowana wartość wiązki projektów: 2,2 mld zł

logo partnera

Dziedzina MOBILNOŚĆ obejmuje zakres zagadnień związanych z rolą Stowarzyszenia Metropolia Krakowska jako podmiotu wspierającego współpracę i koordynację relacji pomiędzy kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w tworzenie systemu zrównoważonej mobilności na terenie Metropolii Krakowskiej oraz wspierającego tworzenie infrastruktury mobilności o wysokiej dostępności i integrację różnych form transportu.

Obszar MOBILNOŚĆ obejmuje przede wszystkim podejmowanie działań na rzecz budowania atmosfery i narzędzi współpracy oraz zbierania odpowiedniej jakości danych transportowych, aby móc lepiej planować zmiany w transporciedostarczać efektywne usługi transportowe wszystkim mieszkańcom i gościom Metropolii Krakowskiej.

Ponadto obszar ten koncentruje się na zapewnieniu mieszkańcom Metropolii Krakowskiej najwyższej jakości, efektywnego i ekologicznego systemu transportu poprzez odpowiednie działania infrastrukturalne. Kluczowe będzie tu realizowanie inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym, w tym obejmujących linie SKA, tramwajowe, parkingi P+R i B+R, podnoszenie jakości taboru komunikacji publicznej, a także inwestycje w elektromobilność. Zmiana modelu mobilności, realizowanego przez mieszkańców obszaru, wymaga w dużej mierze wzrostu znaczenia mobilności aktywnej tj. pieszej i rowerowej. Dlatego też prowadzone działania ukierunkowane są na poprawę dostępności bezpiecznej i spójnej infrastruktury pieszej i rowerowej. Istotnym aspektem celu jest także rozwijanie infrastruktury prowadzącej do węzłów przesiadkowych, aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu zbiorowego. Obszar MOBILNOŚĆ obejmuje ponadto poprawę informacji dla pasażerów oraz działania pod kątem zachęcania pasażerów do zmiany nawyków transportowych na bardziej zrównoważone.

Plany działań

  • 1. Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (SUMP)
  • 2. Plan komunikacji z mieszkańcami w zakresie mobilności

Projekty

Informacje dotyczące naszych projektów