Metropolia Krakowska

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przyjmowany przez kolejne JST

  • 22.04.2024 07:37
  • Aktualizacja: 07:38 22.04.2024

Trwa proces przyjmowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przez organy stanowiące Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zostały objęte jego zakresem. 

Realizacja założeń dokumentu pozwoli na współpracę gmin i powiatów objętych SUMP ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze. Począwszy od grudnia 2023 r. kolejne JST objęte zakresem oddziaływania SUMP przyjmują jego założenia uchwałami organów stanowiących. Stan zaawansowania tego procesu obrazuje poniższa mapa. 

Przypomnijmy - SUMP zapewnia spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem Planu.  

Działania wskazane w SUMP ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.:  

  • dostępności do transportu publicznego,  
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,  
  • jakości przestrzeni publicznych,  
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu. 

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu.  

Z treścią Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) można zapoznać się pod tym linkiem.  

SUMP przygotowany został w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej. 

 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca
  • Nasze gminy