Metropolia Krakowska

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Fukcjonalnego (SUMP)

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) jest strategicznym dokumentem stanowiącym podstawę współpracy w zakresie transportu i zrównoważonej mobilności wielu podmiotów, zapewniającym spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia pasażera systemu transportu, uwzględniającego zrównoważony rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie Jednostek Samorządu Terytorialnego objętych zakresem Planu.

Działania wskazane w SUMP ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.:

  • dostępności do transportu publicznego,
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu,
  • jakości przestrzeni publicznych,
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transport

W rezultacie powinno to prowadzić do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów) i gazów cieplarnianych (CO2) pochodzących z systemu transportowego.

SUMP został przygotowany w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej.

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego wraz z Listą projektów wchodzących w skład Portfela Projektów SUMP, realizujących założenia Planu