Metropolia Krakowska

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) przyjęty przez Radę Miasta Krakowa

  • 08.12.2023 17:03
  • Aktualizacja: 10:27 19.12.2023

Rada Miasta Krakowa podczas sesji w dniu 6 grudnia 2023 r. podjęła uchwałę przyjmującą i wdrażającą do realizacji Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).  

Dokument ten zapewnia spójny kierunek działań i inwestycji w dziedzinie zrównoważonej mobilności, dążąc do realizacji głównego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonego i przyjaznego z punktu widzenia użytkownika końcowego systemu transportu, uwzględniającego równomierny rozwój wszystkich form mobilności. Porządkuje on również kwestie związane ze zrównoważoną mobilnością na terenie gmin objętych zakresem Planu. 

Działania wskazane w SUMP ukierunkowane są na dążenie do poprawy m.in.: 

  • dostępności do transportu publicznego,  
  • bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, 
  • jakości przestrzeni publicznych, 
  • jakości planowania, organizacji i promocji zrównoważonego transportu. 

W rezultacie prowadzić to powinno do ograniczenia emisji substancji szkodliwych (pyłów)  i gazów cieplarnianych (CO2), pochodzących z systemu transportu. 

Z treścią Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) można zapoznać się pod tym linkiem.

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego wkrótce trafi pod obrady pozostałych gmin. Realizacja założeń dokumentu pozwoli na współpracę 36 gmin objętych SUMP ukierunkowaną na zapewnienie mieszkańcom możliwości zrównoważonego i efektywnego przemieszczania się po całym obszarze. 

SUMP przygotowany został w ramach współpracy Gminy Miejskiej Kraków, pełniącej rolę lidera prac oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska koordynującego prace związane z przygotowaniem dokumentu na terenie gmin Metropolii Krakowskiej i Obszaru Funkcjonalnego Metropolii Krakowskiej, przy wsparciu eksperckim Politechniki Krakowskiej. 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Nasze gminy
  • Współpraca