Metropolia Krakowska

Współpraca, innowacje i ekonomia społeczna: Inspiracyjne podsumowanie Forum Usług Społecznych

  • 14.05.2024 13:05
  • Aktualizacja: 14:24 14.05.2024

Za nami kolejne, wyjątkowe spotkanie Forum Usług Społecznych! 9 maja 2024 roku w gronie przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z gmin Metropolii Krakowskiej oraz zaproszonych ekspertów rozmawialiśmy o kluczowych zagadnieniach, mających na celu poprawę jakości usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, w tym w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem było również kreowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi innowacyjnych usług na rzecz włączenia społecznego i wzmacnianie sektora ekonomii społecznej.

10

Efektywny i dostępny system usług społecznych to bowiem wynik międzysektorowej współpracy i elastycznego, szytego na miarę sposobu ich świadczenia dla mieszkańców, dlatego podczas spotkania wspólnie szukaliśmy nowych, możliwych do wdrożenia rozwiązań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

Pierwsza część spotkania poświęcona była kreowaniu środowiskowego systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży, opartego na placówkach wsparcia dziennego. Dobre praktyki gmin SMK w tym zakresie zaprezentowały:

  • Pani Magdalena Rajska, Dyrektor GOPS w Zielonkach, która przedstawiła działalność funkcjonującej od 2018 roku PWD „Miejsce Rodzinne w Zielonkach”,
  • Pani Małgorzata Żurek, Dyrektor GOPS w Wielkiej Wsi, oraz Pani Justyna Waloch, Kierownik działającej od 2020 roku PWD „Świetliki” w Białym Kościele.

Prelegentki przedstawiły różnorodne podejścia do prowadzenia placówek wsparcia dziennego. Pierwsza z nich działa w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z kolei druga prowadzona jest przez podmiot ekonomii społecznej (Stowarzyszenie Youth Human Impact), co obrazuje istotę i siłę różnorodności Gmin SMK (więcej o misji SMK tutaj). Dodatkowo, spotkanie było okazją do podzielenia się planami w zakresie rozwoju działalności placówek w nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Wymiana wiedzy, doświadczeń oraz trudności związanych z organizacją placówek przez przedstawicielki PWD z gminy Zielonki oraz Wielka Wieś były szczególnie ważne i pomocne dla Gmin, które w ramach projektów ZIT w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 planują utworzenie na swoim obszarze pierwszych placówek.

Kolejny punkt programu poświęcony był innowacjom społecznym, które na przestrzeni lat kreowane były w Inkubatorach Innowacji Społecznych prowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Przedstawicielki ROPS w Krakowie, Pani Karolina Walocha oraz Pani Ewa Rutkowska, przybliżyły uczestnikom spotkania najskuteczniejsze i gotowe do wdrożenia rozwiązania dla różnych grup społecznych. Część z zaprezentowanych usług, narzędzi i produktów jest szczególnie rekomendowana do implementacji w świetle Małopolskich Modeli Usług Społecznych, a ich wykorzystanie gwarantuje dostarczenie beneficjentom projektów ZIT dodatkowych, pozytywnie zewaluowanych rozwiązań i usług. Przegląd innowacji zaakcentował potrzebę ciągłego doskonalenia świadczonych usług i wychodzenia poza powszechne ramy, dlatego uczestnicy zostali również zachęceni do aktywnego włączenia się w proces ich tworzenia w roli innowatorów, gdyż ROPS w Krakowie w 2024 roku zainicjował działalność Inkubatora Włączenia Społecznego 2.0, w ramach którego powstaną kolejne innowacje społeczne na rzecz grup i osób wymagających szczególnego wsparcia.

W trzeciej części spotkania Pani Ewa Chromniak, przedstawicielka Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, zaprezentowała możliwości wspierania podmiotów ekonomii społecznej oraz kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi systemu ekonomii społecznej w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wzmacnianie społeczności lokalnych, a docelowo wspieranie grup inicjatywnych w tworzeniu nowych PES jest ważnym obszarem działań Gmin SMK, dlatego uczestnicy spotkania podjęli szeroką dyskusję w zakresie ich wizji współpracy z PES. Wśród możliwych rozwiązań wskazano także ponadlokalne działania, angażujące kilka samorządów!

Ważnym elementem tej części spotkania było również zaprezentowanie konkretnych inicjatyw, które na przestrzeni ostatnich lat rozwijały się i wzmacniały swoją pozycję w lokalnym systemie usług społecznych, a dziś stanowią inspirację do działania dla kolejnych gmin.

Podczas ostatniej części spotkania omówione zostały wyzwania oraz perspektywy dla lokalnych usług społecznych w ramach planowanych do realizacji projektów ZIT. Już 5 czerwca rozpocznie się nabór wniosków dla Gminy SMK w zakresie usług społecznych, dlatego nie zwalniamy tempa i już planujemy kolejne szkolenia i działania edukacyjne.

Spotkanie Forum Usług Społecznych przyniosło wiele wniosków dla jego uczestników i  wskazało na potrzebę rozwijania dialogu i współpracy ponadlokalnej i międzysektorowej w celu doskonalenia systemu usług społecznych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników mamy możliwość wymiany doświadczeń i inspiracji dla dalszego rozwoju sektora społecznego w Metropolii, a także nawiązywania nowych współprac na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum oraz ekspertom za poświęcony czas i chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie świadczenia usług społecznych oraz  kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi nowych rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami i sektora ekonomii społecznej.

Materiały ze spotkania dostępne po zalogowaniu: https://metropoliakrakowska.pl/akademia/forum-uslug-spolecznych-podsumowania-spotkan/6.  

Kategorie:

  • Usługi społeczne
  • Nasze gminy
  • Współpraca