Metropolia Krakowska

W Metropolii Krakowskiej stawiamy na dostępność!

  • 18.04.2024 13:12
  • Aktualizacja: 13:21 18.04.2024

W Gminach Metropolii Krakowskiej trwają intensywne przygotowania do realizacji projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Wśród głównych zagadnień analizowanych w kontekście przedsięwzięć planowanych  w obszarze edukacji i usług społecznych znajduje się kwestia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Kreowanie usług i działań z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób ze szczególnymi potrzebami nabiera coraz większego znaczenia w kontekście nowej perspektywy Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także moralny, który zobowiązuje beneficjentów środków europejskich do zapewnienia równego dostępu do usług, przestrzeni publicznych i możliwości rozwoju dla wszystkich mieszkańców.  

Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska jako beneficjenci Programu FEM 2021-2027 przykładają szczególną wagę do zapewnienia dostępności realizowanych przez siebie projektów tak, aby efekty wdrażanych przedsięwzięć miały pozytywny wpływ na całą tkankę społeczną i kreowanie nowych przestrzeni do życia społecznego dla osób zagrożonych wykluczeniem w dostępie do usług. Należy pamiętać, że termin “szczególne potrzeby” bynajmniej nie sprowadza się do opisu kondycji fizycznej i ograniczeń w zakresie mobilności. Odnosi się on do szeregu uwarunkowań, sytuacji i cech, które determinują stałą lub czasową „konieczność podjęcia dodatkowych działań w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami”. Wśród osób ze szczególnymi potrzebami są więc osoby z niepełnosprawnością, starsze, chore, ale również rodzice z małymi dziećmi, kobiety w ciąży i osoby z ciężkim bagażem! Holistyczna definicja specjalnych potrzeb akcentuje jedną kluczową kwestie - osobą ze szczególną potrzebą może być każdy z nas

Zagwarantowanie pełnej dostępności staje się integralną częścią procesu realizacji projektów, a jednocześnie przejawem świadomego podejścia do procesu włączenia społecznego, a docelowo – urealnienia wizji społeczeństwa inkluzyjnego

Realizując ideę dostępności, staramy się wyeliminować wszelkie bariery architektoniczne, komunikacyjno-informacyjne oraz cyfrowe, które mogłyby ograniczać możliwości uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami w życiu społecznym i zawodowym. 

Kilka ostatnich tygodni ubiegło Gminom zrzeszonym w SMK pod znakiem dostępności. Dzięki współpracy z ekspertem w tym zakresie, Panem Krzysztofem Kiepurą, we wszystkich 15 Gminach przeprowadzone zostały konsultacje, a kilkadziesiąt obiektów, w których planowana jest realizacja projektów, poddano audytowi. Podczas spotkań zidentyfikowano aspekty wymagające poprawy i dostosowania, a ekspert podzielił się licznymi wskazówkami i dobrymi praktykami w zakresie reorganizacji przestrzeni i usług zgodnie z zasadami dostępności.  

Dostępność usług publicznych dla osób ze specjalnymi potrzebami to przede wszystkim wyraz troski o równość szans i szacunek dla każdego człowieka. Dlatego też, wdrażając projekty współfinansowane z FEM 2021-2027 Gminy SMK będą dążyć do stworzenia otwartego i dostępnego środowiska dla wszystkich mieszkańców, a także zaangażowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Świadomi, iż za wielkimi marzeniami o inkluzyjnym społeczeństwie idzie ogromna odpowiedzialność i szereg wyzwań, pozostajemy otwarci na dalsze inicjatywy na rzecz zwiększania dostępności miejsc oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do stworzenia bardziej przyjaznego i równego środowiska dla wszystkich mieszkańców Metropolii. 
 

Wzór deklaracji i linki do filmów instruktażowych dostępne są po zalogowaniu: Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.  

 

Kategorie:

  • Edukacja
  • Usługi społeczne
  • Współpraca