Metropolia Krakowska

W 2024 r. obieramy kurs na rozwój współpracy z sektorem akademickim

  • 10.01.2024 09:19
  • Aktualizacja: 09:25 10.01.2024

Działaniem priorytetowym w obszarze edukacji i gospodarki w Nowym Roku będzie współpraca samorządów lokalnych ze środowiskiem akademickim. Naszym pierwszym celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących efektywnego angażowania się przez gminy Metropolii w inicjatywy z udziałem środowiska akademickiego. W tym kontekście bardzo cieszymy się, że gminy Metropolii Krakowskiej na bieżąco dostarczają nam dobrych praktyk w tym zakresie.

fot. Urząd Gminy Wielka Wieś

Przykładem rozwiązań, które w najbliższych miesiącach służyć będą jako punkt odniesienia do opracowania mapy drogowej współpracy między instytucjami samorządowymi a sektorem nauki jest  podpisana w grudniu 2023 r. umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy wójtem gminy Wielka Wieś Krzysztofem Wołosem a kierownikiem Katedry Planowania Przestrzennego i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Józefem Hernikiem. Celem głównym porozumienia jest  rozwijanie innowacyjnych projektów, zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenia standardów estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych. W założeniu porozumienie ma się przyczynić do wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich i integrowania środowiska akademickiego z potrzebami lokalnej społeczności. 

Miasto Kraków model współpracy z sektorem naukowym opiera z kolei na międzysektorowym porozumieniu podpisanym przez 19 szkół wyższych z Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa, Nowego Targu, Krosna i Sanoka, przez Polską Akademię Umiejętności oraz przez Gminę Miejską Kraków. Głównym celem umowy jest działalność zmierzająca do uczynienia z Krakowa najbardziej rozpoznawalnego ośrodka naukowo-akademickiego w Europie Środkowo-Wschodniej, poprzez aktywność w pozyskaniu kadr naukowych o najwyższych kwalifikacjach oraz przyciąganie studentów zarówno z kraju, jak i zagranicy. Porozumienie ma na względzie również rozwój przemysłów kreatywnych, transferu wiedzy, doświadczeń i najnowszych trendów w sektorze kultury, kreatywności i dziedzictwa. Na bazie porozumienia powstała Rada Partnerów – jako instytucja koordynująca współpracę.  Dla rozwoju współpracy ponadlokalnej przez Metropolię Krakowską szczególnie istotnym wątkiem jest opracowywany przez Kraków Program Współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim.

Metropolia Krakowska nie poprzestaje na tworzeniu standardów współpracy samorządów i środowiska akademickiego. Warto wspomnieć, iż pokłosiem spotkania Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej, jakie odbyło się we wrześniu 2023 r., jest wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Metropolia Krakowska oraz Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W ramach pilotażowego przedsięwzięcia partnerskiego powstaną projekty kampanii społecznych dotyczących edukacji włączającej, które stanowić będą dodatkowy instrument dla samorządów wpierający wdrażanie tej idei w lokalnych instytucjach oświaty.

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Gospodarka
  • Współpraca
  • Nasze gminy