Metropolia Krakowska

INTERLACE to międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów. Pełna nazwa projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 to INTERnational cooperation to restore and connect urban environments in Latin America and Europe.

Celem inicjatywy jest wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. Projekt zakłada realizację wielu form wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i światowym.

Kierując się nadrzędną koncepcją, projekt INTERLACE będzie wspierać wdrażanie różnorodnych rozwiązań opartych na przyrodzie, które:

 • pozwalają na rozwój NATURY i różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych terenów zielonych i odbudowę zdegradowanych ekosystemów;
 • będą pielęgnować wspólne MIEJSCA dialogu i wymiany między społecznościami miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi oraz administracją;
 • przyczynią się do wzmocnienia więzi między LUDŹMI w środowisku miejskim - zarówno między sobą, jak i ze środowiskiem naturalnym.

Praca uczestników w projekcie oparta jest na metodzie zwinnej, gdzie do opracowania kolejnych obszarów tematycznych, w celu zwiększenia trafności eksperci zwiększają krąg zainteresowanych zgodnie z potrzebami. 

Cele:

Cele w projekcie

 • Rozwiązania oparte na naturze

 • Partycypacja społeczna

 • Wymiana doświadczeń między miastami

Działania w projekcie

Projekt INTERLACE ma na celu wzmocnienie i wyposażenie partnerów w wiedzę w celu skutecznego przywracania i rehabilitacji ekosystemów w kierunku jednostek bardziej przyjaznych do życia, odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu. Natomiast do celów pośrednich z pewnością można zaliczyć: 

 • wzmocnienie współpracy między zróżnicowanymi społecznościami;
 • promocję partycypacyjnego zaangażowania we współtworzenie systemów wspomagania decyzji i narzędzi do projektowania, budowy i monitorowania rozwiązań opartych na naturze;
 • zwiększenie zdolności samorządów lokalnych do wdrażania zintegrowanych i ekologicznie spójnych podejść do planowania i zarządzania miejskiego w odpowiedzi na ich potrzeby i wyzwania;
 • mobilizacja partnerów do trwałego wielokierunkowego uczenie się i wymiany doświadczeń na temat rozwiązań opartych na naturze; 
 • zwiększenie świadomości i zrozumienia korzyści płynących ze zdrowych (pod)miejskich ekosystemów dla dobrostanu społecznego, kulturowego i gospodarczego.

Obszary tematyczne realizowane w projekcie to: 

 1. Podstawy dla partycypacyjnej współpracy (Foundations for Inclusive Collaboration);
 2. Metody zarządzania i ochrony zielonej infrastruktury w miastach (Governing restorative NBS in cities);
 3. Narzędzia oceny skuteczności stosowania zielonej infrastruktury (Tools for the assessment of restorative NBS);
 4. Wymiana doświadczeń między miastami dzięki sieci miejskiej CNA (City-to-city exchange through multilevel city network accelerators);
 5. Centrum innowacji i wsparcia INTERLACE (INTERLACE Hub for Innovation and Outreach).

Czytaj więcej o projekcie

Dokumenty