Metropolia Krakowska

Comanage: tworzenie i rozwój społeczności energetycznych

W ciągu ostatnich lat, po przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, którego jednym z podstawowych celów jest umieszczenie konsumenta w centrum transformacji energetycznej, wdrożono liczne projekty wspierające społeczności energetyczne i prosumentów. Uruchomienie i wdrożenie tych inicjatyw jasno pokazało, że społeczności energetycznych często mają trudności z zainicjonowaniem i wdrożeniem swojej działalności. Propozycja COMANAGE wywodzi się z tego doświadczenia i ma na celu pokonanie i przeciwdziałanie głównym barierom w kierowaniu i zarządzaniu – w tym szeregowi przeszkód prawnych, administracyjnych, finansowych, społecznych i organizacyjnych – napotykanych przez projekty społeczności energetycznych kierowane przez obywateli i z udziałem społeczeństwa. 

W ramach projektu zostanie to osiągnięte poprzez opracowanie zestawu narzędzi do kreowania i zarządzania społecznościami energetycznymi. Wiąże się to ze stworzeniem metodologicznych i operacyjnych ram zarządzania społecznościami energetycznymi oraz wyposażeniem władz publicznych zaangażowanych w projekty społeczności energetycznych w zestaw zintegrowanych usług, mechanizmów i narzędzi wspierających mających na celu ułatwienie kierowanie i zarządzanie społecznościami energetycznymi oraz innymi formami obywatelskich inicjatyw energetycznych, zapewniając ich wzrost i trwałość w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Ostateczny cel projektu będzie dwojaki:

 1. zapewnienie, że projekty społeczności energetycznych, które zostały już utworzone, mogą działać i rozwijać się w perspektywie średnio- i długoterminowej;
 2. zachęcenie i stymulowanie tworzenia nowych projektów energetycznych wdrażanych przez społeczności energetyczne.

W związku z tym projekt zoperacjonalizuje transnarodową sieć dostawców wiedzy i kompetencji oraz zmobilizuje i zaangażuje kluczowych interesariuszy wokół trzech Operacyjnych Centrów Zintegrowanych Usług. Zostaną one utworzone w trzech obszarach pilotażowych, reprezentowanych w konsorcjum przez Metropolię Barcelony w Hiszpanii (AMB), Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w Polsce (KMA), Krajowe Stowarzyszenie Lacjum Włoskich Gmin we Włoszech (ANCI LAZIO)

Cele:

Cele w projekcie

 • Opracowanie zestawu narzędzi do zarządzania społecznościami energetycznymi

 • Pilotaż w ramach HUB

 • Utworzenie platformy e-learnigowej

 • holistyczne ramy społeczności energetycznych i metodologia współpracy 
 • analiza  potrzeb i najlepszych praktyk społeczności energetycznych
 • zestaw narzędzi zarządzania wspólnotami energetycznymi – prototyp oraz jego aktualizacja
 • plan zaangażowania i mobilizacji interesariuszy w ramach HUB
 • pilotażowe plany wykonawcze dla HUB               
 • platforma e-learningowa wraz z materiałami szkoleniowymi
 • testowanie i wdrażanie zestawu narzędzi zarządzania społecznościami energetycznymi
 • plan rozwoju, utrzymania i odwzorowywania
 • plan komunikacji i rozpowszechniania

Dokumenty